The Taiko Group of Genbu-Kai Genbu-Daiko

The Taiko Group of Genbu-Kai

Taiko group at the 2014 Goodwill Tournament

The Taiko group preformed at the JKF tournament on November 4th 2012.