Sensei’s Birthday Celebration Pictures

Birthday cake for Sensei Demura!

More pictures of Demura Sensei’s birthday celebration week!