Birthday Cupcake for Sensei!

Demura Sensei holding up a cupcake with a candle on it to celebrate his birthday!

From the Genbu-Kai and Rengo-Kai dojos and family, Happy Birthday, Sensei!!!