Nunchaku Seminar (Nisei Week)

Nisei Week's Nunchaku Seminar

During Nisei Week 2015, over 30 students participated in a Nunchaku Seminar. It was taught by Shihan Fumio Demura with assistance from Thanh Nguyen, Kevin Suzuki and Bryan Crismas.